Planéta Zem a Ľudský Mozog  3.

17.01.2021

Asi každý z nás sa chce dožiť čo najvyššieho veku v pevnom Zdraví a Vitalite, mať Radosť z aktívneho života, z Rodiny, svojich blízkych pri naplnení svojho Poslania, či Zmyslu života. Je teda zásadné pracovať stále každý deň na svojej IMUNITE. Urobiť niečo pre svoje ZDRAVIE. Mať sa rád. Žiť v stále vyššej harmónii, stabilite, kvalite ... :-)


V tejto súvislosti je najdôležitejší dlhodobý Zdravý životný štýl ako bytostná priorita a jej súčasť Zdravá a vyvážená výživa. Zvyšovanie čistoty svojej bytosti. Na každej úrovni. Aj na úrovni harmónie biochemických procesov fyzického tela. A tu sa stále viac do popredia dostáva ľudský mozog a jeho prepojenie s tráviacim ústrojenstvom a srdcom a ich harmonická spolupráca, ktorá preukázateľne dokáže stimulovať našu IMUNITU. Je to teda dôležitá otázka pre každého z nás. Aj keď sa niektorí tvárime, že nás to nezaujíma, otravuje.

O to viac, že žijeme v súčasnosti náročnú dobu. Náročnú na všetky časti našich bytostí. Aj na psychiku, či mentálnu stabilitu. Schopnosť poznávať pravdu, odlišovať ju odlži, zvýšené požiadavky na integritu a vnútornú slobodu bytosti. Zvonka sme pod silnými tlakmi prostredia, okolia. Preto by sme mali, i keď je to náročné, o to viac každý deň urobiť pre seba maximum v oblasti Zdravia a Imunity.


Zaujímavým fenoménom je obrovská koncentrácia nervových buniek okolo tráviaceho traktu. Je dokonca 1,5 krát väčšia, ako je vlastná koncentrácia mozgu. Je v súčasnosti preukázané, že podľa kvality a harmónie mikrobioty čriev sa ovplyvňuje činnosť nervového centra cez blúdivý systém a kraniálne systémy, ktoré informačne ovplyvňujú samotnú činnosť vlastného mozgu. Dlhodobým prístupom k budovaniu správnych zdravých vyvážených návykov v oblasti výživy sa preukázateľne prehlbuje poznanie a spolupráca medzi neurologickými sieťami a mikrobiotou, ich prepojenie je jemnejšie a čistejšie.

Kvalita mikrobioty čriev je mimoriadne dôležitá, pretože v spolupráci s neurologickými sieťami pre vydávanie energie, je na prvom mieste pre mitochondrie v bunkách. Tieto následne vytvárajú cez väzbu kyslíka a chrómu energetické zdroje pre každú bunku.

Vyvážená kvality výživy a mikrobioty podporuje vzájomne vyváženú spoluprácu jednotlivých mozgových štruktúr ako je nervový systém viazaný na tradičnú mozgovú štruktúru, od mozgových lalokov cez jednotlivé centrá, Brocovo centrum, Miecovo centrum, thalamus, hypotalamus, a ďalšie subsystémy ako je cingulum, amygdala a mozgový kmeň.


Pokiaľ sa niekto vysmieva, keď hovoríte o vyváženosti zdravej výživy aj z pohľadu sprievodných energií, vôbec nič si z toho nerobte :-). Každý si "slobodne" vyberá to, k čomu inklinuje. Už je to preukázané aj z pohľadu vedy, že veľmi dôležitou časťou výživy je nehmotná energetická zložka.

Je to ako keď sa vedie diskusia o tom, čo je pravda a čo je lož. Nestačí len intelektuálne posúdenie a rozbor. Je potrebná aj kvalitná intuícia, či vyciťovanie srdcom. Pretože pre schopnosť poznávania pravdivých skutočností nie je postačujúca len hmotná rovina. Áno, fakty a emipirické dáta sa dajú analyzovať fyzickými zmyslami. Otázkou zostáva, aký úmysel za nimi stojí, akú tendenciu majú tie ktoré empirické dáta, kam smerujú, atď ...


Napríklad :

Formálny výklad práva môže byť v súlade s legislatívnou úpravou, presne odcitovaný. Rešpektujúc tlačenú platnú formu zákonov.

Druhá a podstatná vec je však jeho aplikácia v praxi, vyladenie, či rešpektuje spravodlivosť ako etickú hodnotu, cnosť.

Alebo naopak, či sa snaží táto aplikácia v praxi právo zneužiť k ovládaniu, znevýhodneniu, privodeniu si výhody na úkor inej bytosti, získať moc, zneužiť niečiu tieseň, ísť proti spravodlivosti a pod.. (čo býva bežné v praxi).

Preto málokto, kto vyštuduje právo a má titul (tzv. vzdelanie), je kvalitný právnik :-), nedokáže totiž rozlíšiť dobré a zlé úmysly, resp. robí to len intelektom s vyprázdneným obsahom zmyslu.


Bolo dokázané, že čím viac toxínov vo výžive máme, tak nimi doslova "otravujeme" neuróny tráviacej sústavy. Následne určitými transmitterovými prvkami prenášame tieto toxíny do mozgových štruktúr, kde sa to prejavuje na kvalite neurotrasmitterov a teda nálady a kvality emócií našej bytosti, pozitivita, príjemné vyžarovanie, pokoj a schopnosť našej imunity harmonicky pracovať vrátane regencie na vonkajšie podnety. V tejto súvislosti má mimoriadne nepriaznivý vplyv na mikrobiotu časté používanie antibiotík.

Pokiaľ chceme byť pravdiví, čo sa týka nepriaznivého vplyvu na náš mozog, imunitu, organizmus, čo sa skôr či neskôr prejaví, je OBEZITA. Na druhom mieste je alkoholizmus a závislosť na nikotíne. Posilňujú totiž z dlhodobého hľadiska poruchy synapsií. Najmä obezita vedie k tvoreniu neurotransmitterov, ktoré poškodzujú vlastné nervové bunky a ochrňujú plasticitu neurónových sietí. Je to otázka glukózy, pôsobenia ďalších chemických látok, ktoré vznikajú pri cukrovke a nadmernej obezite. Vedú totiž k zásadnému ohrozovaniu funkčnosti nervového systému. A postupne práve značnou toxicitou výživy sami sebe zabraňujeme, aby sme si mohli rozvíjať intuíciu, či mimozmyslové vnímanie.

Existujú vedecké výskumy a štúdie, ktoré potvrdzujú, že nekvalitnou výživou a jej toxicitou si vyvárame napríklad na šišinke (endokrinná žľaza epifýza) amorfný vápencový povlak, čím nám postupne zakrpatieva (degeneruje), pretože nedokáže zachytávať jemné typy nehmotných energií.


Akých jemnohmotných energií?

Predsa pre spoluprácu od Prírody, Planéty Zem, Vesmíru, z morfických a morfogenetických polí a pod.. Energií, ktoré nesú určité priaznivé a pravdivé informácie pre každú ľudskú bytosť. Nazývame ich jednoducho intuíciou, duchovnou komunikáciou, či telepatickými prenosmi. Nie sme predsa len z mäsa a kostí.

Môžeme sa pýtať, komu to vyhovuje, aby ľudia nemali kvalitnú intuíciu? Cui bono?

Komu vyhovuje, aby ľudia považovali duchovnú zložku svojej bytosti za nepotrebnú? Komu vyhovuje, dokonca, aby duchovnú zložku bytosti považovali za smiešnu, či nezmyselnú, aby nemali žiadne vnímanie? Prečo vzdelávací systém neučí už od tých najmenších o mimoriadnej dôležitosti intuície pri vzdelávaní a o jej rovnakej dôležitosti ako je tomu pri intelekte, emóciách či vôli ?

Komu teda vyhovuje, aby ľudia boli kŕmení odpadom?

Česť výnimkám, ktoré to považujú za veľmi dôležitú zložku, oporný pilier Zdravia a Imunity a snažia sa vyživovať čo najkvalitnejšie!

Nekvalitnou výživou s mnoho zbytočnými toxínmi oslabujeme aj kvalitu vzruchov a silu signálov z dôvodu poškodených synapsií. Medzi najhoršie toxíny vo výžive pre mozog patria nasýtené mastné kyseliny, hliník, ortuť a iné...

Je nepochybné, že priamo kvalitou a nutričnou čistotou, hustotou a vyváženosťou výživy dokážeme stimulovať alebo naopak degenerovať naše schopnosti. Je to na každom z nás. Toto je úloha ktorá nesie aj zásadný etický rozmer. Etický rozmer, že si vážime svoje ZDRAVIE, fyzické telo. Žijeme v ňom 24 hodín denne. Etický rozmer sebaúcty a sebalásky. Tak ako pristupujeme k svojmu ZDRAVIU a telu, IMUNITE, ako hlboko to považujeme za podporu princípu ŽIVOTA u seba samých, VYŽIVOVANÍM sa najlepšie ako vieme, to vyžarujeme v rámci ĽUDSKOSTI a podpory ŽIVOTA aj do okolia. Emocionálna a mentálna zložka to zrkadlí :-)

My sa snažíme stále vytvárať pravidelne priestor pre inšpiráciu ľudí v rámci Zdravého životného štýlu. Stretávame sa v súčasnosti už druhý rok s ľuďmi, našimi priateľmi a klientami pravidelne prostredníctvom Online stretnutí aspoň 2 krát do týždňa. Aby ľudia nemali depresívne nálady, strach z neistoty a negatívnych skúseností. Aby stále pracovali prirodzeným spôsobom na svojej iminute, mali pozitívny Zmysel života. Čím silnejší jedinec, s vyššou harmóniou, tým kvalitnejší a silnejší, harmonickejší je celok, ktorého je súčasťou s viacerými jedincami.

Je vynikajúce, keď každý človek sa snaží byť lepší od seba. Má záujem byť lepšou verziou seba. Čo znamená, že sa nepreteká s inými, len so sebou :-)

Okrem teoretických a praktických skúseností v oblasti zdravého životného štýlu, Zdravej a vyváženej výživy, ktoré si vymieňame, sa vzdelávame sústavne a overujeme si výsledky v praxi. Základom je pozitívna nálada, že sa môžeme vidieť aspoň cez počítač. Online stretnutia robíme aj pre cvičenie Päť Tibeťanov a iné cvičenia vhodné pre ľudské Zdravie "rozhýbanie kostí a celého tela", strečing, posilňovanie, atď...

Postupne sa pridávajú ďalší, každý výsledok posúva a vyzýva k ďalšiemu napredovaniu. Kto chce, môže sa pripojiť, stačí nám poslať email, že má záujem sa zúčastňovať našej Wellness Cesty, budeme ho kontaktovať :-)


Na prednáškach a stretnutiach online podrobne rozoberáme aj skúsenosti a Nové poznatky vybraných vedeckých výskumov v oblasti vyváženej výživy. Veľmi dôležitou súčasťou pre celkový celistvý harmonický vývoj ľudskej bytosti zohráva výživa s vysokou nutričnou hodnotou najmä pre vývoj mozgu v spojení s trávením a srdcom. Je to kľúčové.

Hovorí sa nikdy nehovor nikdy. Stále je možné "tu a teraz" urobiť zásadnú zmenu. V prítomnosti. Ospravedlniť sa, poprosiť o odpustenie, sám sebe odpustiť a začať sa meniť k lepšiemu, nájsť skutočný zmysel života, reparovať chyby, Tvoriť Nové, dobré a nahradiť to staré zlé..

Začína to však na úrovni každej bytosti, na úrovni fyzického tela, harmónia biochémie tela, teda v podstate na začiatku zmenou stravovacích návykov. U niekoho, možno každý deň menej o niečo vypitých pív, alkoholu, menej bravčového mäsa zjesť, atď ... aby zdegenerovaný mozog obalený v tuku emocionálne otupený sa začal čistiť od toxínov a postupne sa rozjasňovalo aj myslenie ...

Prajeme všetkým pevné Zdravie a stále silnejšiu a stabilnejšiu IMUNITU :-)

... pokračovanie v ďalšej časti ...

© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, január 2021

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, január 2021