Planéta Zem a Voda ako zdroj života 5.

24.12.2020

Touto otázkou sa zaoberáme už v piatom pokračovaní. Je veľmi zásadná. Voda ako zdroj života, jej čistota, kvalita. Ako ohľaduplne sa správame k Planéte Zem. Predpoklad pre primárny prístup jednotlivca k sebe samému na základe Celistvého Zdravého životného štýlu na všetkých úrovniach ľudskej bytosti. A tým aj prístupu k svojmu okoliu. Uvedomenie si rovnováhy žitia človeka s Prírodou ako jej súčasti a aj z toho vyplývajúce nové tvorivé impulzy pre Inovácie v oblasti Priaznivého vývoja na Zemi "tu a teraz" :-)

Niektorí ľudia sa ma pýtajú: Prečo píšeš tieto články? Čo z toho máš? :-)

Je pravdou, že nič z toho nemám, čo sa týka peňazí. Mohlo by mi to byť úplne jedno, čo sa deje. Sebecký nezáujem o život a spoluprácu, nihilizmus, žiť zo dňa na deň ...

Ale mám z toho jasný vnútorný harmonický pocit šťastia, vnútornej slobody a radosti, pohody, že mi nie je jedno, čo sa deje a bude diať na Zemi. A že začínam od seba, snažím sa odovzdať to najlepšie zo seba - Zdravý životný štýl, napríklad čo predvídam, vnímam a čo môže pozitívne prispieť malou troškou do mlyna :-) A ďakujem mojim najbližším a priateľom, že stoja pri mne a pomáhajú mi ...


Pretože som vďačný a vážim si život, Zdravie, ľudský život, princíp života, priateľstvo, nezištnosť, vážim si našu krajinu. Je výnimočná. Pokiaľ máme radi seba a vážime si sami seba ako ľudskú bytosť, vážime si aj iné bytosti smerujúce k harmónii, svoju krajinu, kde sme sa narodili, celú Planétu Zem ...

Slovensko je výnimočné, presahuje nás mnohých jeho význam aj do budúcna ... 

A nie je náhodou, že chcú niektoré entity, aby sa stala jeho korisťou. Pokiaľ si vážime sami seba, máme sebaúctu, dokážeme "neskočiť na lož" bytostiam, ktoré sú na Zemi ako falošní mierotvorcovia a ich stimuly smerujú proti životu, proti ľudskosti. Vopred ich vieme "prečítať" a náš harmonický morálny postoj a etika sú čisté, pevné, nevydierateľné a nevylomiteľné.

Zrejme vyplýva pre Slovensko a susedné Čechy z predchádzajúcich článkov na túto tému, že ako "srdce" Európy by sme mali ísť "tu a teraz" aj vzhľadom k pozitívnemu potenciálu geografických podmienok Prírody v oblasti vodohospodárstva a vízie priaznivej budúcnosti vzorom pre okolie. Slovensko je na tom vďaka situácii potenciálu a krajinným pomerom v tejto oblasti veľmi dobre. Všetkých nás jednoznačne ovplyvňuje v súvislosti s problematikou vody v prípade priestoru Európskej únie jasná závislosť na prírodných zdrojoch alpských ľadovcov a zdrojoch vody v horských teritóriách.

Keď sa pozrieme do Ázie, sú dominantnou oblasťou práve Himaláje. Sú prakticky zdrojom vody a prameňom pre všetky veľké ázijské veľtoky. Podľa pravdivých zdrojov poznania sú strategicky veľmi dôležité pre budúcnosť civilizácie na Planéte Zem ako zdroje pitnej vody na Sibíri. Veľké sibírske rieky ako napríklad Lena, Jenisej, Angara by tak mohli byť ďalej zdrojmi pitnej vody ...


Podľa priaznivých impulzov je potrebné sa stategicky zaoberať z hľadiska celistvého vyváženého prístupu k danej problematike na Zemi s veľkou medzinárodnou spoluprácou ľudských bytostí na národných úrovniach. Nemali by sa tejto spolupráci klásť polená pod nohy, politické elity by si to mali uvedomiť. Rovnováha medzi národnými záujmami ako súčasťami veľkého celku. Na ľudskú civilizáciu sa totiž hľadí z vyššieho nadhľadu ako na celok :-)

Diaľkové sytémy distribúcie vody a diaľkové vodovody zásobujúce obrovské teritóriá mnohých krajín riadené modernými aplikáciami inteligentných SMART systémov sú východiskom pre priaznivú víziu civilizácie zhruba do roku 2050 - 2070. Ide o veľkú medzinárodnú spoluprácu a integráciu všetkých harmonických úsilí potrebných pre pozitívny vývoj aj pre obdobie do roku 2100.

Priaznivé využitie moderných diaľkových systémov distribúcie vody s uplatnením SMART technológii a digitalizáciou systémov v harmonickom súlade s Prírodou je vidieť pri spolupráci Mexika a USA a Kanady u obrovských jazier ako zdrojov vody pre americký stredozápad a juhozápad.


Určitým pozitívnym príkladom z hľadiska svetového vývoja v hospodárení s vodou je Izrael. Tejto krajine sa podarilo v priebehu posledných 8 rokov vypracovať z dovozcu vody na exportéra vody. V náročných podmienkach Izraela je 85 až 90 % vody recyklovaných. Pozornosť sa sústreďuje na tzv. "šedú" vodu, ktorá sa znova používa ako užitková voda. Taktiež je to aj významný rozvoj technológií v oblasti agrárneho sektora. Tieto umožňujú nielen hydropónne pestovanie rastlín a živočíchov, ale aj koncentrovanie spotreby vody cez systém kvapôčkového zavlažovania a pod..

Zásadné je vysporiadať sa s princípom pravdivého zodpovedania na otázky: 

Prečo ľudské bytosti žijú na Zemi? Prečo žije na Zemi ľudská civilizácia? Aké je jej poslanie ako celku? Prečo by mal každý jednotlivec poznať zmysel jeho existencie na Zemi? Aký zmysel má existencia našej civilizácie na Planéte Zem? Čo je potrebné pre našu pozitívnu evolúciu a priaznivý vývoj? Ako môžeme zabezpečiť vytváranie harmonických dejov nás ľudských bytostí v rovnováhe s Prírodou? Ako k tomu prispeje každý jednotlivec?

Aby sme neparazitovali na nikom a na ničom, na žiadnych iných bytostiach? A nenechali parazitovať ani na sebe? Čo je to "Svetlo", "Stred", "Rovnováha"? Ako to dosiahnuť už v rámci vzdelávacieho procesu od tých najmenších? Prečo je dôležité pochopiť vo Vedomí a poznaní architektúru súvislostí?

Každý jednotlivec by si mal tieto otázky položiť, aj na ne odpovedať. Potom, keď to pochopíme, priznáme, prijmeme a začneme to aj žiť "tu a teraz", naša snaha bude zhmotnená.


Ako som uviedol v predchádzajúich článkoch na túto tému, Planéta Zem má dostatočné množstvá a zásoby podzemnej (aj sladkej) vody. Potvrdzujú to viaceré pravdivé zdroje poznania. Aj vedecké zdroje. V súčasnosti ju však ešte Planéta Zem nevydá k dispozícii :-). Civilizácia totiž nie je eticky na to pripravená, resp. drvivá väčšina ľudí sa správa koristnícky.

Ako oporu je možné uviesť vedecké výskumy, ktoré potvrdzujú v hĺbke zhruba 700 km v zemskom plášti obrovské zásoby vody. Ide o 3 krát väčšie množstvo vody, než je na povrchu vo všetkých oceánoch. Minerál nazývaný "ringwoodite", ktorý sa nachádza v zemskom plášti je úžasným zdrojom vody. Ďalšou skvelou správou je, že naša Planéta Zem dokáže sama produkovať vodu vo svojom vnútri. Dokáže tvoriť vodu. Vo veľmi veľkých hĺbkach svojej bytosti... Tieto informácie sú úplne prevratné pre pozitívny vývoj ľudskej civilizácie na Zemi.

Pre zaujímavosť, autorom výskumov bol napríklad Steven Jacobsen z NorthWestern University v Evanstone, štát Illinois v USA, čo bolo publikované aj v časopise New Scientist, (uverejnené v júni 2014).


Osamotený vedecký výskum je však považovaný často za "náboženstvo hmoty". A preto tieto informácie povrdzujeme aj z ďalších pravdivých zdrojov poznania. Jednoducho povedané aj vedecké výskumy, ktoré je možné dohľadať na internete, resp. v rôznych odborných časopisoch a knihách, nie vždy zakladajú priaznivý vývoj. Ja by som to nazval asi tak, že aj veda bez vysokej etiky vedie ku skaze. Presviedčame sa o tom v praktickom živote. Je nevyhnutne potrebná rovnováha.

Pokiaľ si teda položíme otázku týkajúcu sa toho, či je Planéta Zem schopná uživiť 8 či 9 miliárd ľudských bytostí aj vzhľadom k potrebe pitnej vody? Odpoveďou je ÁNO, avšak bez harmonickej spolupráce ľudskej civilizácie s Prírodou a Planétou Zem na všetkých energetických úrovniach by to bolo opäť iba koristnícke parazitovanie na obrej živej bytosti. Nemôžeme parazitovať na Planéte Zem. V tom je ten háčik.

Aké kroky bude každý jednotlivec a "pozitívne naladená časť populácie" robiť? Ako budeme pracovať na sebe? Akej kvality vytvoríme spoločne morfické a morfogenetické pole, ktoré Príroda prijme za priaznivé pre evolučný vzostup, bez globálnych katastrôf? Tu nejde o slniečkárstvo, ale zdravý, múdry a harmonický nadhľad. Pretože môžeme žiť Zdravo aj DLHO :-) a tvoríme aj pre ďalšie generácie priaznvej evolúcie ...

Dnes už existujú priaznivé predpoklady jednoduchého čistého etického života, kde základom je Zdravý životný štýl jedinca :-)


... pokračovanie v šiestej časti ...


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, december 2020