Planéta Zem a Voda ako zdroj života 4.

17.12.2020

Vo štvrtom pokračovaní článkov na túto tému poukážeme na pozitívne návrhy štrukturálnych riešení, ktoré "tu a teraz" môžu smerovať koncepčne k priaznivej budúcnosti ...


Vychádzajúc z praktického života, digitálne a IT technológie sú mnohokrát oprávnene terčom kritiky. Áno existuje tendencia ovládania, ktorá hrozí pre ľudskú civilizáciu. Avšak pri harmonickom využívaní modernej vedy pre čisté úmysly v súlade s Prírodou smerujúc k priaznivému vývoju je možné hovoriť o pozitívnom prínose umelej inteligencie. Konkrétne ide napríklad o aplikácie SMART TECHNOLÓGIÍ ...

Podľa najnovších vedeckých štúdií a výsledkov je možné napomáhať s ich využitím aj ochrane prírodných zdrojov. Konkrétne boli testované počítačovým systémom riadené závlahy, výsadba rastlín, celkové skyprenie pôdy, udržiavanie rovnováhy celistvých agrotechnických systémov. Testovanie prebehlo už aj v susedných Čechách, čo predpokladá pozitívnu cestu vpred priaznivému vývoju, pretože jednoznačne smeruje k zníženiu spotreby vody v agrárnom sektore a zabraňuje plytvaniu vodou.

Okrajove stojí za pozitívnu zmienku aj smernica zavedená v Českej republike o povinnom zhromažďovaní dažďovej vody. Kvalitatívne parametre dažďovej vody sa síce vzhľadom k atmosferickému znečisteniu menia, je tu zásadný rozdiel oproti stavu spred 20 či 40 rokov, avšak jej využitie a prípadné úpravy sú z hľadiska hospodárnosti dôležité.


Zodvihnutým prstom nám môžu byť obrazy, ktoré sa vyskytujú v Prírode na Zemi, napríklad uvolňovanie chemických látok do vodných zdrojov s ich ukladaním vo vodných tokoch a v ich blízkosti a pod... Toto riziko ukladania toxických látok na dne riečnych tokov a jeho vplyv je možné vidieť napríklad v Číne vo väzbe na priehradu Tri rokliny na rieke Jang-c'-ťiang, z čoho je vidieť jasnú hrozbu. Na Slovensku je to napríklad otázka uloženia toxických odpadov pozdĺž vodných tokov na Považí a Pohroní. V Čechách je to zase problém ukladania chemických surovín v rámci severnej Moravy, severných Čiech, ktoré sú stále najbohatšími zdrojmi pitnej vody. Na druhej strane sa postupne paradoxne stávajú aj obrovskými teritóriami a extémne znečistenými vodnými zdrojmi.

Prerozdelenie, celkové rozloženie vody a jej diferenciácia sú na Slovensku mimoriadne priaznivým východiskom. Vetvenie vodných tokov, Váh, Hron, zber do Dunaja, Nitra, Ipeľ, Rimava, Hornád, Torysa, Bodrog, Latorica a ďalších vytvárajú v rámci "strechy" Európy kontinuálny a vyvážený sieťový zavodňovací systém povrchovej vody vo väzbe na podzemné zdroje, čo poporuje vitalitu života. O potrebe zalesňovania najmä vo východnej časti územia sme písali. Nehovoriac o artézskych studniach v rôznych lokalitách južného Slovenska s kvalitnými parametrami, a výnimočnými liečivými Prírodnými zdrojmi a prameňmi v rôznych čistých prírodných oblastiach. Samostatnou kapitolou sú možnosti mimoriadnych zrdojov podmorskej slanej vody v lokalitách južného Slovenska v pri obci Rapovce (okres Lučenec) a taktiež podzemnej pitnej sladkej vody, ku ktorej prístup zatiaľ nie je civlizácii umožnený.


Slovensko je zrejme jednou z najlepšie dimenzovaných krajín na svete vo vnútrozemí (srdce Európy) so zdrojmi pitnej vody s výnimočnými kvalitatívnymi a energetickými parametrami. O to väčšia zodpovednosť z toho vyplýva, čo sa týka starostlivosti o jej čistotu a zabraňovanie jej plytvaniu :-) Buďme vďační za tak krásnu "geograficky živú" krajinu s úžasnou Prírodou, akú máme na Slovensku, ktorá svojou múdrosťou a členením územia Prírodného prostredia dokáže dynamicky vyvažovať a výrazne harmonizovať jednotlivé súčasti života aj v oblasti hydrogeologických pomerov.

Z hľadiska vízie berúc zreteľ na charakter členenia územia Českej republiky dôjde do roku 2030 k veľmi výraznému posilneniu zdrojov pitnej vody v severných okresoch, čo bude vyvážené obrovským poklesom pitnej vody a spodnej vody v južných okresoch krajiny. Prejaví sa to v určitej asymetrii, že mnohé časti povrchu, ako napríklad Stredočeská nížina alebo veľká časť južnej Moravy budú postihnuté zásadným nedostatkom vody povrchovej, ale aj hĺbkovej. Tento proces je potrebné chápať ako určitú modifikáciu presunu prírodného prostredia tejto lokality do podoby savany s veľmi nízkymi zrážkami počas väčšiny roka, vrátane letných a zimných mesiacov. Teda aj poklesu snehu a vodných zrážok ako takých. Potreba nadčasových investičných procesov vrámci budovania nových vodných diel pre čistenie, zadržiavanie a zásobovanie vody bola naznačená v prechádzajúcich článkoch.

Z hľadiska dlhodobého vývoja výhľadovo do roku 2035 Slovensko a Česká republika budú na tom čo sa týka hydrogeologických pomerov a klimatických podmienok stabilnejšie než západná časť Európy. Širokospektrálny význam Slovenska a Českej republiky je pre celkový vývoj na Planéte Zem jedinečný a nenahraditeľný aj z hľadiska teritoriálnej ...

Predpoklad určitého otepľovania a suchšieho podnebia v týchto stredných (srdcových) častiach Európy a naopak značné ochladzovanie západnej Európy, robia z našich území o to lukratívnejšie lokality, o zásobách vody na Slovensku nehovoriac. Dokreslenie celkového obrazu si môže čitateľ vytvoriť z nadhľadu geopolitického vývoja, čomu sa nebudeme v týchto článkoch venovať ...

Tu je možné na okraj poznamenať, že západná Európa a najmä USA budú z pohľadu podnebia a klimatických podmienok na tom v horizonte najbližších 10 - 15 rokov podstatne horšie, bude sa tam totiž výrazne ochladzovať. Aj to bude mať jasný vplyv na celkovú kvalitu života, vodohospodárstvo nevynímajúc. Už súčasnosť to naznačuje ... včera po snehovej búrke v konkrétnej časti USA pribudlo 60 cm snehu, zasiahnutých bolo 14 štátov USA.

Voda je Život !!!

Pokiaľ má ľudská civilizácia záujem predchádzať globálnym kataklyzmám v príčinnej súvislosti, tak Parížsky protokol by nemal byť len frázami na papieri. Každý národ a krajina by mali prispieť do tohto procesu ochrany čistoty zdojov pitnej vody svojim konkrétnym výhľadovým a nadčasovým plánom, ako súčasť celistvého riešenia vrámci Európy vo väzbe na ostatné teritóriá Planéty Zem. Ohľaduplným harmonickým riešením a nie na základe latentných princípov agresorov, či zneužívania zo strany finančných elít v snahe geopolitického koristníctva.

Pri tak závažných otázkach vždy ide o ETICKÉ princípy opierajúce sa harmonicky o pravdivú vedu, architektúru súvislostí a nie o demonštráciu politických mocenských záujmov.

Nezabúdajme, že máme aj poklady Planéty Zem vo forme skrytých zdrojov podzemnej vody. Existujú aj určité vedecké štúdie a pravdivé zdroje poznania, ktoré hovoria o obrovských zásobách vody obsiahnutej v horninách nachádzajúcich sa v častiach zemskej kôry. Toto množstvo sa odhaduje na dvaapolkrát až trikrát väčšie než je množstvo vody obsiahnuté v oceánoch. Značná časť tohto objemu je aj sladká pitná voda použiteľná pre ľudskú spoločnosť. Rešpektujúc skutkový stav, Planéta Zem však ako obrí živý organizmus zatiaľ "kľúče" k týmto pokladom nevydala :-), pretože civilizácia nie je na to eticky pripravená.

Príroda a Planéta Zem dokážu harmonicky riadiť procesy sebaobnovy, regenerácie a čistenia bez potreby ľudských bytostí. To sa týka aj dynamických tvorivých impulzov v súvislosti s vodnými tokmi a cirkuláciou vody v Prírode aj v oblasti hydrogeológie. Človek sa môže zapojiť do týchto procesov, dokonca má k tomu predpoklady a je to jeho úlohou, pokiaľ k nim pristúpi ako harmonická súčasť nekoristnícky, ale s pokorou, múdrosťou a etikou vo vzájomnom vyváženom dialógu :-)

Pre tento dialóg človeka s Prírodou je však potrebný na prvom mieste celistvý Zdravý životný štýl jednotlivca :-)

... pokračovanie v piatej časti ...


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, december 2020