Planéta Zem a Voda ako zdroj života 3.

15.12.2020

V treťom článku na túto tému sa pozrieme konkrétnejšie v rámci danej problematiky opäť na Slovensko a susedné Čechy :-) Vždy je možné nájsť malú časť cesty pre pozitívnu víziu, ktorá posunie Vývoj aspoň sčasti priaznivým smerom ...


Ochrana vodných zdrojov je kľúčová. Ich kontaminácia totiž vplýva na vytváranie nežiadúcich vplyvov na genetický reťazec v Prírode. Súvislosť s používaním substancii a chemických látok proti škodcom, novým druhom agresívnych živočíchov a rastlín. Jasným princípom je mať na mysli najčistejšiu ekologickú stopu každého z nás. Viesť k tomu už deti od najútlejšieho veku celistvým prístupom, častým pobytom v Prírode. Aby ju vnímali ako svoju súčasť nielen na školskom vyučovaní, ale skutočne, prirodzene, cítili že ako ľudské bytosti sú rovnocennou súčasťou Prírody :-)

Postrehy? Napríklad používanie sulfánových látok v rámci pracích prostriedkov viedlo k vytvoreniu podmienok priamo ideálnych pre rozšírenie siníc, ktoré zamorili prevažnú časť stojatých vodných tokov. Alebo veľká časť odpadu pri biochovoch (keida) sa nedá likvidovať jednoduchým spôsobom, ani v spaľovniach odpadu. Vytvára to obrovský tlak na prienik do spodných zdrojov hĺbkovej vody. Ide teda o ochranu povrchovej vody a aj spodných zdrojov pitnej vody zo strany ľudskej civilizácie.


Na základe viacerých pravdivých zdrojov poznania je možné konštatovať, že na Slovensku a aj v Českej republike bude nevyhnutné v rámci priaznivého vývoja do roku 2035 s výhľadom do roku 2050 realizovať investície do podstatnej a rozsiahlej rekonštrukcie vodovodných a zásobovacích systémov vodných diel v rozsahu niekoľkých desiatok miliónov eur (v Čechách niekoľko miliárd českých korún). Niet pochýb o tom, že na Slovensku máme v konkrétnych lokalitách staré nekvalitné potrubia, ktoré rozvádzajú pitnú vodu po veľkých územiach a vôbec nič sa s tým zatiaľ nerobí. Niektoré trasovania boli zhotovené v 50., 60. rokoch minulého storočia z materiálov, ktoré už v súčasnosti pochopiteľne neobstoja z viacerých dôvodov. Správcovské spoločnosti a ich majitelia (akcionári), napríklad VEOLIA sa tvári, že všetko je úplne v poriadku. Diletantský prístup, stagnácia, ktoré nemajú nič spoločné so snahou o pozitívny posun vo vývoji :-)

Každému jednotlivcovi by malo na tom záležať. VODA JE ŽIVOT!!! Konkrétne na Slovensku by sme mali ísť vzorom, osobným príkladom a jednoznačne požadovať od správcov verejných vodovodných sietí ich INOVÁCIU. Alebo sa skúsme opýtať: Prečo prišli na Slovensko ako zahraničný investor v tejto oblasti? Aký je ich úmysel? Z čoho vychádza? Aké sú priority vo výhľade ich existencie? Aká je kvalita pitnej vody, za ktorú platíme? To sa týka najmä obyvateľov, ktorí žijú v Bytových domoch v mestách ale aj dedinách, kde sa nachádza verejná vodovodná sieť.

Myslíte si, že schovávanie sa za regulatívy a vyhlášky, ktoré stanovujú prípustné hodnoty kvalitatívnych parametrov pitnej vody postačia? Každý si bude kupovať filtre na vodu, za ktorú platíme? Aké sú tie prípustné hodnoty? Kto ich stanovuje? Na základe akých kritérií? Môžeme sa pýtať ďalej ...

Náš prístup ako ľudskej civilizácie sa odzrkadlí odpoveďou samotnej Prírody a Planéty Zem. Je prirodzené s vzostupom čistoty a ľudskosti VODU CHRÁNIŤ.

Pokiaľ nepristúpime k danej problematike na Slovensku a v Čechách vzorom, postupne sa nevyhneme určitej kontaminácii pitnej vody a to nielen povrchovej, ale aj spodnej podzemnej.

Planéta Zem má aj zdroje podzemnej kvalitnej pitnej vody priamo na Slovensku okrem tých, ktoré sú využívané. Pochopiteľne, Nové zdroje podzemnej pitnej vody však nebudú "sprístupnené" pri momentálnej etickej a mravnej úrovni obyvateľstva a jeho prístupu k životnému prostrediu. Priznajme si, zatiaľ si ich nezaslúžime :-)

Prosím nezabúdajme na jednu vec. Všetci na Zemi sme stále na prahu genetického výskumu, či už vedome, alebo nevedome. Každý vírus, ktorý existuje v atmosferickom obale Planéty Zem, v Prírode, s ktorým prídeme do kontaktu, nás ovpyvňuje, pôsobí na našu DNA, RNA, nesie nejakú informáciu, tendenciu, resp. časť nejakej informácie. A už tým samotným pôsobením "pracuje" na našej DNA.

Preto je prirodzená IMUNITA, na ktorej by mal pracovať každý jednotlivec sústavne, každý deň, veľmi dôležitá, naše ZDRAVIE je to najcennejšie :-). Vedomá práca na lepšej verzii seba je to najlepšie, čo môže každý z nás robiť každý deň, súťažiť prirodzene vždy len SO SEBOU a stať sa LEPŠOU VERZIOU SEBA.

"Koktail", namiešaný z chemických látok, ktorým sústavne zaťažujeme Prírodu a Planétu Zem, životné prostredie a VODU, nám môže pripraviť nepríjemné prekvapenia aj v súvislosti s genetickou štruktúrou organizmov. Naše fyzické telá sú zložené väčšinou z vody. Sústavný hazard a mravný úpadok, ktorý sa prejavuje aj v znečisťovaní vody, môže zasiahnuť do genetickej štruktúry človeka, nevynímajúc nové choroby, metabolické procesy anomálii vrátane rozvoja rôznych druhov ochorení v ľudskom organizme. Podľa vedeckých štúdií je rizikovým práve zvýšený prienik dusičnanov do vodných zdrojov. Damoklov meč sme si zavesili nad seba ako civilizácia tým, že drancujeme bezohľadne Prírodné zdroje, ktoré si suverénne privlastňujeme ako "koruna tvorstva". Lenže tieto prírodné zdroje nie sú naše, vážení. Bol nám umožnený k nim láskavý prístup, aby sme harmonicky spolupracovali s Prírodou a Planétou Zem. A my, ľudia?

Nie pochýb o tom, že potrebujeme úplne nové technológie čistenia vôd a celkovú zmenu prístupu k zdrojom vody na Planéte Zem nielen odbornosťou, ale najmä etikou, mravnou čistotou, nevynímajúc časový rozmer týchto procesov.


Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam je možné pozitívne konštatovať, že Slovensko a Česko stále patria medzi krajiny s pomerne vysokou kvalitou vody v porovnaní s priemerom EÚ. Máme však pred sebou veľmi rizikové línie. Z praktického života môžem uviesť, že ja osobne aj s manželkou sme opakovane riešili rozbor pitnej vody v Lučenci v panelovom Bytovom dome, kde sme bývali 5 rokov. Opakovane sa nám potvrdilo zvýšené množstvo ťažkých kovov na základe samotného vizuálneho posúdenia (pri elektrolýze) a opakovaných vlastných laboratórnych pokusoch. Aj napriek tomu, že sú prípustné hodnoty mikrobiologických, biologických a chemických ukazovateľov v pitnej vode stanovené v každom štáte príslušnými vyhláškami, ja som nevnímal okrem iných ukazovateľov prechlórovanú pitnú vodu z potrubia v paneláku ako optimálnu pre ľudské zdravie.

V konečnom dôsledku sme to riešili úspešne súdnou cestou, kde sme preukázali naše výsledky. Nezľakli sme sa ani správcu ani gigantu. Neboli sme však ochotní akceptovať za záverečné riešenie len sústavné filtrovanie vody (pokiaľ za ňu platíme). Mali sme na seba vyššie nároky a odišli sme bývať z tohto panelového domu do čistej Prírody na dedinu priamo do blízkosti lesa. Naše skúsenosti nám nikto nevezme a sme vďační, že máme čistejšiu a kvalitnejšiu vodu :-) už 4 roky. Niekedy je zmena potrebná aj napriek tomu, že obetujeme svoj komfort a nakoniec zistíme, že to komfort v podstate ani nebol, otvoria sa nové obzory :-)

Všetci by sme si mali nealibisticky uvedomiť, že ovplyvňujeme (každý jedinec) svojou ekologickou stopou to, čo sa bude diať v súvislosti so zásobovaním vodou aj v Európe. Celistvý Zdravý životný štýl na každej úrovni jedinca :-) Ďakujem tým ľuďom, ktorí to skutočne realizujú :-), vážim si to.

Čo bude znamenať postupné roztápanie alpských ľadovcov ? ... z hľadiska výroby elektrickej energie, zásobovania pitnou vodou, zavlažovania, atď ...? Je jednoznačné, že prevažná väčšina zdrojov pitnej vody, ale aj systémov, ktoré dnes zabezpečujú zásobovanie vodou, bude nevyhnutne musieť prejsť radikálnou priaznivou zmenou v časovom horizonte maximále do roku 2030 - 2035.


... pokračovanie v štvrtej časti ...


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, december 2020