Planéta Zem a Ľudský Mozog 2.

13.01.2021

Prečo je dôležitá vyvážená výživa s vysokou nutričnou hodnotou a aj energiou pre kvalitu mozgu a myslenia? Pre celé fyzické telo a ľudskú bytosť?

Výskumy mozgu a vedecké štúdie posledných 15 rokov v oblasti neuroplasticity mozgu preukázali, že vysoké požiadavky na kvalitu výživy a jej vyváženosti (...napríklad vysokokvalitné proteíny - bielkoviny, rastlinné proteíny v pomere aspoň 70 až 80 % z celkového množstva proteínov) sú zásadné. Majú vplyv aj na možnosť nahrádzať poškodené synapsie. Ide o neustály proces harmonizovania medzi neurónmi, synapsiami, neurotransmittermi a biochemickým prostredím tela.

Platí zásada premenlivej plasticity. "Čo nepoužívaš, to degeneruje". Tvorenie neuroplastických máp a kvalita harmónie myslenia sú jednoznačne závislé od čistoty čriev, vyváženej vysokej kvality mikrobioty, mikrobiómu a už spomínanej výživy s vysokou nutričnou hodnotou. Tu je dôležité spomenúť aj glie.


Glie tvoria cca 85 až 87 % mozgovej štruktúry, práve oni vytvárajú biochemické prostredie. Zároveň komunikujú s neurónmi a medzi sebou. Tvoria harmonizovaním informačnú sieť v dualite spolu s neurónmi. Opora a ochrana. Spoločne "pracujú" na kvalite neurotransmitterov a to najmä serotonínu a dopamínu. Čiže zásadne ovplyvňujú pozitivitu, radosť a šťastie, pozitívny prístup k životu a mysleniu.

Kvalitná výživa má priamy vplyv aj na rýchlosť elektrických impulzov a prenášanie vzruchov a prenos signálov. Taktiež vplýva aj na štruktúrovanosť jednotlivých centier mozgu a ich vzájomnú harmonickú spoluprácu. Opäť sme pri vysokej kvalite proteínov. Niet pochýb o tom, že schopnosť harmonicky myslieť máme vo svojich rukách a výživou fyzického tela to začína :-)

Vitalita na základe výživy sa prejavuje priamo aj tým, že niektoré neuróny sú schopné vytvárať selektívne triedenie informácií prichádzajúcich na jemných nosných energiách, ktoré cez ne prechádzajú. Následne identifikovať tieto informácie, ktoré možno resetovať.

Pri vysokej kvalite výživy fyzického tela dlhodobým procesom zdravého životného štýlu sa odzrkadľuje všetko na vytváraní obrovských neurónových sietí. Tieto dokážu nielen analyzovať naše minulé skúsenosti, porovnávať ich v reálnom čase, ale aj vytvárať modelové situácie ako harmonické deje, resp. selektovať harmonické od menej harmonických - disharmonických vo vzťahu k okoliu. Takýmto spôsobom môžeme hovoriť o schopnosti predvídať, resp. harmonizovať deje už v príčinnej úrovni, aby nedochádzalo k neharmonickým dejom (pozn. neharmonický dej ... poškodzujúci nejakú časť celku, na jej úkor...).

Priaznivé výsledky v praxi pri kvalitnej úrovni harmonického myslenia sú napríklad, že nie sme závistliví. Harmonické myslenie aj na úrovni emocionálnej inteligencie. 

Trochu praxe a filozofie. Závisťou totiž priznávame absenciu určitých kvalít u seba, ktoré vidíme naopak v okolí u iných ľudí. Niekto je tvorivejší, šikovnejší v niečom inom alebo má viac tanlentov. Závidíme to, že každá bytosť má svoje špecifické talenty od Prírody. Je nimi výnimočná a charakteristická ... 

Harmonickým myslením zmiznú postupne otázky (závistlivca) vynárajúce sa nám z podvedomia ako napríklad : Prečo on a nie ja? Prečo to on vie a ja nie?

Preto závistlivec má prejsť často skúškou, aby sa u neho nevytvorila narcistická porucha osobnosti, napríklad stále a všade potrebuje robiť selfies, lebo nie je so sebou spokojný, nepáči sa sám sebe dostatočne a pod..

Najväčšia tragédia je, že ten kto závidí, aj keď len nevedome, OSLABUJE SEBA :-), len seba.

Je to ako keď je niekto bohatý a niekto chudobný. Pričom si neuvedomujeme, že skromnosť a pokora má niekoho zoceliť aby bol pevný a charakterný hodnotovo stály, eticky nevylomiteľný. Druhému je dopriaty majetok naviac, aby prešiel skúškou, či ho to mravne nerozloží a podobne...

Dokážeme sa teda stále vylaďovať skutočne (nielen teoreticky) a harmonicky myslieť na všetkých úrovniach, zapojením celistvosti.


Kvalitná a vyvážená výživa dokáže zázraky. Nie je to proces, že idem do lekárne, kúpim si dve balenia vitamínov, či proteínových doplnkov, ktoré užijem za jeden mesiac a začne sa mi regenerovať a tvoriť nové myslenie :-). Je to dlhodobý proces sústavnej kvality výživy a jej zlepšovania v rámci Zdravého životného štýlu.

Veľmi zaujímavé sú aj výsledky vedeckých štúdií, ktoré hovoria o mimoriadnej regenerácii mozgu. Dokonca sú prípady, že aj po odstránení jednej tretiny mozgu pacient pokračoval v normálnom kvalitnom živote. Bez zjavných disproporcií a dopadov. 

Plasticita mozgu môže byť tak vysoká, že dovoľuje postupne nahrádzať neurónové siete novými, poškodené nahradiť novými aj v prípade chemických vplyvov. Celková úroveň a kvalita mozgu totiž ovplyvňuje jednoznačne kvalitu IMUNITY prostredníctvom priaznivých neurotransmitterov, čo sa premieta postupne aj do odolnosti voči chemizácii prostredia, v ktorom žijeme. Ovplyvňuje priaznivo aj kvalitu a čistotu DNA a jej postupný priaznivý vývoj.

Takýmto spôsobom vysokokvalitná výživa podporuje kvalitu dynamickej rovnováhy mozgu a myslenia. Vždy na nás ako ľudské bytosti pôsobí sústava faktorov zvonka, ktoré môžu ohrozovať informačný tok v rámci mozgovej architektúry jednolivých mozgových centier. Mozog dokáže obnovovať dynamickú rovnováhu medzi informačnými tokmi prostredníctvom vlastných senzorických systémov. Informácie sústredí do miest, v ktorých sa informácie plasticky a viacrozmerne spracúvajú do vytvorenia a zobrazenia situácie. Následne dokáže vytvoriť neurónové systémy, riešení a pokynov jednotivýcm častiam organizmu pre primeranú reakciu na ohrozenie, či iný vplyv vo vonkajšom prostredí.

Opäť apelujeme na Zdravú výživu. Vedecké štúdie a zdroje poznania v súčasnosti potvrdzujú významný vplyv chemizácie prostredia na kvalitu synapsií. Konkrétne priaznivé neurotransmittery môžu zvýšiť prenosovú rýchlosť medzi neurónmi až o 20 %. Tu zohrávajú významnú úlohu aj GLIE, ktoré kvalitou biochemických procesov zvyšujú alebo znižujú prenosovú rýchlosť vzruchov. A teda na rýchlosť a kvalitu harmonického myslenia. V praxi sa to prejavuje napríklad tým, že myslíme kreatívne tvorivo alebo opakujeme len naučené vzorce.

Je to na nás, sami si vyberáme, či chceme byť lepšou verziou seba samých a je nepochybné, že kvalita výživy je oporou pre Zdravie a Priaznivý vývoj ľudských bytostí.


Aký význam majú tieto informácie pre praktický život?

Pokiaľ mozog, myslenie a vnímanie človeka funguje v rovnováhe, nie je bábka alebo otrok. Pretože jeho integrita (nie ego) je vyvážená, nie je alibista a jeho kvality nekončia pri dverách do jeho bytu. Neoblbnú ho nejaké čísla, či percentá. Nie je ovca. Vníma, kedy a ako sa k čomu má vyjadriť, okrem iného vníma aj vplyv prostredia na integritu a Zdravie svojej bytosti, okolia, chemické látky okolo seba v Prírode vo vduchu, atď..

Je to celistvá harmónia. Čisté Zdravé trávenie, črevá, kvalitná mikrobiota, mikrobióm - harmonický rozvoj mozgu, myslenia, vnímania - následný vplyv na rozvoj kvality a NOVEJ SILNEJŠEJ úrovne IMUNITY, čistej pravdivej INTUÍCIE a celkový priaznivý vývoj ľudskej bytosti Zdravý životný štýl, atď ... Je to spojený proces.

Potom dokážeme vnímať aj to, čo sa nám "sype na hlavu". Aké kvality chémie sa dostávajú do atmosféry a akým spôsobom. Napríklad projekt SCOPEX (financovaný v podstate "mierotvorcom" Billom Gatesom), na ktorý sme upozorňovali už v roku 2019.

Áno, existuje rozstrekovanie nanočastíc a uhličitanu vápenatého a iných "chemických kvalít" do atmosféry, tzv. "ušľachtilý geoinžiniering v prospech ľudskej civilizácie" :-)

Alebo nás neoklame nejaká politická strana, či politici, ktorí nám niečo nasľubujú :-)

Alebo sa nezľakneme pred nejakými neetickými právnymi krokmi politikov a právnikov, ktoré idú proti spravodlivosti a podobne ...


Takže aj preto potrebujeme stále zvyšujúcu sa harmóniu a kvalitu mozgu a myslenia :-), aby sme MALI STÁLE SILNEJŠIU IMUNITU a PEVNÉ ZDRAVIE !!!


... pokračovanie v ďalšej časti ...

© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, január 2021

© Andrea Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, január 2021